תקנון אתר - המכללה לשיווק דיגיטלי

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לגברים ונשים כאחד.

הרשמה לקורס \ סדנה

1. ההרשמה לקורס \ סדנה מותנה בהסכמה מלאה לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון. הרשמתך לקורס \ סדנה והשתתפותו בו יראו כהסכמה מצדך לתנאים הרשומים בתקנון.
2. עלות הקורס \ סדנה מצויינת בעמוד ההרשמה לקורס \ סדנה ויכולה להשתנות מעת לעת.
3. התשלום לקורס \ סדנה מקנה גישה לתוכן הקורס \ סדנה.
4. הנהלת הקורס \ סדנה רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המשתתפים בקורס לתוכן הקורס \ סדנה אם יפרו את תנאי התקנון.
5. עומדת לזכותו של המכללה לשיווק דיגיטלי ו/או מי מטעמה לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת.
6. קורס \ סדנה הינו קורס \ סדנה מקוון המכיל תוכן המוגן בזכויות יוצרים.
7. הרישום לקורס \ סדנה הינו רישום אישי ולשימושו הבלעדי של הגולש, אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לצד שלישי או אדם אחר כלשהו.
8. הגישה לצפייה בתוכן הינה לחברי הקורס \ סדנה בלבד.
9. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר ולקורס \ סדנה שייכות למכללה לשיווק דיגיטלי.
10. אין להעתיק ו/או לשכפל מידע מהקורס \ סדנה.
11. אין לעשות כל שימוש מסחרי בתוכן הקורס \ סדנה.
12. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
13. במידה והתשלום על הקורס \ סדנה לא יושלם, הנהלת הקורס \ סדנה רשאית להפסיק את גישתך לתכני הקורס \ סדנה ללא הודעה מוקדמת.
14. סטודנט אשר הפר את תנאי השימוש או פעל בניגוד להם, תהא הנהלת הקורס \ סדנה רשאית לחסום ו/או להגביל את גישתו לתכני הקורס \ סדנה ללא הודעה מוקדמת.
15. תוכן הקורס \ סדנה מצויין בעמוד ההרשמה לקורס \ סדנה.

16 .להסרת כל ספק, יובהר, כי אין באמור בתקנון זה לעיל כדי למצות ו/או לגרוע דבר מכל טענה ו/או זכות ו/או דרישה ו/או תביעה העומדת למרשיי על-פי כל דין.
17 .אחריות:
17.1 תכני הקורס \ סדנה מוצגים וניתנים לשימוש כמו שהם )”Is As.)”
17.2 תוכן הקורס \ סדנה או מפעילו אינם מצהירים ו/או מציגים ו/או מבטיחים כי התכנים מתאימים לצרכי הסטודנט או מטרותיו ולא ישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור.
17.3 המכללה לשיווק דיגיטלי ו/או מי מטעמה רשאית בכל עת לבצע פעולות תחזוקה באתר הקורס \ סדנה ובתכניו, דבר אשר עלול לפגוע בגישתך לתכני הקרוס, או לשירותים הכלולים בו. הינך מוותר על כל טענה כנגד המכללה לשיווק דיגיטלי, מי מטעמו ו/או נגדת הנהלת הקורס \ סדנה בעניין זה.
17.4 הנהלת הקורס \ סדנה ומפעיליה משקיעים מאמצים רבים על מנת שכל התכנים יהיו באיכות גבוהה, עדכניים ומהימנים. אולם, לאור מורכבות התכנים, תיתכנה טעויות ו/או אי דיוקים ובתכנים.
17.5 המכללה לשיווק דיגיטלי ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות בקשר לטעויות ו/או לשגיאות ו/או אי הדיוקים בתכנים המוצגים בקרוס ולא בהשלכות / תוצאות השימוש בהם.
17.6 הסטודנט מצהיר בזאת כי הינו האחראי הבלעדי לכל שימוש שיעשה בתכנים ו/או בשירות המוצע בקורס \ סדנה, וכי לא תחול שום אחריות על חוליאן טרומפר ו/או מי מטעמו על נזקים ישירים ו/או עקיפים שייגרמו למשתמש ו/או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או בשירות המוצע בו.

18. ידוע לסטודנט כי המכללה לשיווק דיגיטלי עושה מעקב אחר קצת ההתקדמות של הסטודנט בתוכן.

19. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב יפו והמרכז.

הערות מיוחדות בעניין “קורס בניית אתרים” וקורסים אחרים בהם תוכן זה משתתף:

הקורס מלמד בניית אתרים בפלטפורמת WordPress

כל סטודנט זכאי לקבל אתר תרגול אישי אחד

שטח אחסון אתר התרגול יהיה עד 1GB

כל אתר תרגול יהיה לרשות הסטודנט למשך שנה אחת

לאחר שנה, אתר התרגול יפסיק לשמש את הסטודנט

הסטודנטים רשאים להעתיק את תוכן אתר התרגול שלהם לשרת אחר

על הסטודנטים חלה האחריות לשמירה זכויות היוצרים באתרי התרגול שלהם. אין לעשות שימוש באתר התרגול בתוכן המוגן בזכויות יוצרים. המכללה לשיווק דיגיטלי לא אחראית על התוכן שאותו הסטודנטים מעלים לאתרי התרגול האישיים שלהם.

תנאי ביטול עסקה – הרשמה לקורס:

1. מי המעוניין לבטל את חברותו, זכאי לעשות זאת ולקבל החזר כספי מלא לאחר קיזוז הוצאות סליקה ותפעול בעלות של 250 ש”ח. זאת כל בעוד מועד הביטול הינו עד 14 ימים מיום הרשמתו לקורס.

זמן לזיכוי כספי עד 14 ימי עסקים.

תנאי ביטול עסקה – הרשמה לסדנה

סדנאות הינן תכנים מקצועיים וממוקדים ובעלי תוכן קצר יחסית. על כן – תנאי הביטול של הסדנאות שונה. 

מקרים בהם ניתן לבטל עסקה בגין הרשמה לסדנה:

  • כאשר לא נעשה שימוש בתוכן ועד 14 ימים ממועד העסקה

מקרים בהם לא ניתן לבטל עסקה בגין הרשמה לסדנה:

  • כאשר נעשה שימוש בתוכן

זמן לזיכוי כספי עד 14 ימי עסקים.

קניית קישורים

1. הזמנת הקישורים מותנה בהסכמה מלאה לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון. הזמנת הקישורים יראו כהסכמה מצדך לתנאים הרשומים בתקנון.
2. עלות הקישורים יכולה להשתנות מעת לעת.
3. עומדת לזכותו של המכללה לשיווק דיגיטלי (להלן; הספק) ו/או מי מטעמה לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת.
4. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך רכישת הקישורים.
5. הספק ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות בקשר לטעויות ו/או לשגיאות ו/או אי הדיוקים בתכנים מהם נשלחים הקישורים ולא בהשלכות / תוצאות השימוש בהם. חלה על הלקוח האחריות לבחון את התוכן.
6. הקישורים ימשיכו להתקיים כל עוד אתר האינטרנט ממנו נשלח הקישור יהיה בבעלות הספק.
7. הספק אחראי שהקישור יהיה באתר פעיל פחות שנה אחת.
8. כל האתרים המקשרים הם תחת בעלות הספק.
9. כל האתרים המקשרים מאחסנים בשרתי הספק.
10. אתרים עלולים לחוות ירידות זמנית מהאוויר בשל כשלים צד ג’ כמו שרת אינטרנט. הספק מנטר את השרתים. במקרה כזה, הספק אחראי להפעילם מחדש תוך זמן סביר.
11. לא ניתן להחליף קישור בין אתרים.
12 זמן הספקת הקישורים: עד 30 ימי עסקים.
13. הקישורים מסופקים מאתרים ישראלים.
14. הקישור ישלח ממאמר שאנו נספק (המאמר כלול במחיר). אורך המאמר: כ-200 מילים. לטובת הפקת התוכן, הלקוח מתבקש להעביר לספק את נושא המאמר + עמוד יעד + אנקור. העברת התוכן מתבצע בטבלת פרויקט אישי שיפתח עבור הלקוח. בלא בחירה של כותר – הספק יבחר את נושא המאמר עבור הלקוח. 
כמו כן, 
15. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב יפו והמרכז.

תנאי ביטול עסקה – קניית קישורים

  • ניתן לבטל עסקה עד 14 ימים ממועד העסקה.

מקרים בהם לא ניתן לבטל עסקה:

  • הזכות לביטול העסקה לא תחול במידה והספק יצר תוכן עבור הרוכש לאחר שזה מילא את טבלת הפרויקט והתוכן נשלח לביצוע.

תודה שהצטרפת לרשימת הדיוור!

אם אהבת את התוכן, אני אשמח לקבל ממך פרגון על ידי מתן ביקורת חיובית שתסייע לי לשפר את חשיפת האתר בפני גולשים נוספים. זה יועיל לי מאוד 🙏

קורס שיווק דיגיטלי

ההרשמה לקורס שיווק דיגיטלי מעניקה גישה משולבת להכשרות המתקדמות של:

מחיר הקורסים 8,000 ש"ח

מחיר הקורס המשולב: 6,500 ש”ח בלבד!

למידע נוסף והרשמה יש ליצור קישור בטלפון או בוואטסאפ:

קורס עיצוב גרפי

ההרשמה לקורס עיצוב גרפי מעניקה גישה משולבת להכשרות המתקדמות של:

עקב המצב הכלכלי הקשה שנכפה על החברה הישראלית כולה, ההרשמות לכל הקורסים יוענקו במחיר מסובסד כל עוד המשבר נמשך.
למידע נוסף יש ליצור קשר באתר.

התחל שיחה בוואטסאפ
צריכים עזרה?
היי מה שלומך?
כאן חוליאן... איך אפשר לעזור לך?